Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες του εντολέα
Επίβλεψη και οργάνωση επιχειρήσεων

Η εταιρία μας μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ασκεί μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση του κατά πόσον οι οργανωτικές δομές μιας εταιρείας είναι ουσιαστικά σωστές μαζί με τα πρότυπα, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Ένας έλεγχος έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει σφάλματα οικονομικών καταστάσεων και διαδικασιών. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να προετοιμαστούν με βάση ένα σύνολο λογιστικών κανόνων. Αυτοί οι έλεγχοι τίθενται σε εφαρμογή έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να παράγει ακριβείς οικονομικές καταστάσεις και να αποτρέψει την κλοπή των περιουσιακών στοιχείων της, όπως αυτά εμφανίζονται στο ενεργητικό της.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Πρόβλεψη και διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται η πιο δύσκολη πτυχή της διαχείρισης επιχειρησιακών έργων. Ενώ δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε με βεβαιότητα το μέλλον, μπορούμε να εφαρμόσουμε μια απλή και εξορθολογισμένη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου για να προβλέψουμε τις αβεβαιότητες στα έργα και να ελαχιστοποιήσουμε την εμφάνιση ή τον αντίκτυπο αυτών των αβεβαιοτήτων. Η διαχείριση των κινδύνων όχι μόνο βοηθά στην αποφυγή καταστάσεων κρίσης, αλλά και βοηθά στην ανάμνηση και τη μάθηση από τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό βελτιώνει την πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου και μειώνει τις συνέπειες αυτών των κινδύνων.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Επενδύσεις

Ο υπολογισμός και η κατανόηση του δυναμικού χαρακτήρα της επένδυσης που κατέχει ένα άτομο αποτελεί βασική ευθύνη του οικονομικού συμβούλου. Η μεταβλητότητα ενός «ισορροπημένου» πριν από λίγα χρόνια χαρτοφυλακίου, μπορεί η επένδυση να φαίνεται εντελώς διαφορετική σήμερα, αφήνοντας αποτελεσματικά έναν επενδυτή με διαφορετικό χαρτοφυλάκιο σε αυτό που είχε αρχικά επιλεγεί. Μια πιθανή λύση εδώ είναι να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα ειδικών κεφαλαίων περιουσιακών στοιχείων που αναθεωρούνται τακτικά και επιτρέπει αυστηρότερους ελέγχους του συνεχιζόμενου κινδύνου, μέσω πολιτικής εξισορρόπησης. Η εταιρία μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ανάλυσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων, αναφέροντας τον ιστορικό, τρέχοντα και μελλοντικό κίνδυνο που συνδέεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται μέσα σε αυτό.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Συγχωνεύσεις

Οι συγχωνεύσεις είναι ένας αποδοτικός τρόπος για δύο εταιρείες με ειδίκευση και κοινή τεχνοτροπία και γνώση να συμπορευθούν και να σχηματίσουν μια επιχείρηση που είναι πιο κερδοφόρα από ότι αν οι δύο οντότητες ήταν μόνες τους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δύο εταιρείες ενδέχεται να θέλουν να συγχωνευθούν. Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες, ο στόχος μιας συγχώνευσης είναι να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες στην ευρύτερη αγορά, αυξάνοντας τα κέρδη, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εμπειρία, την επέκταση του μεριδίου αγοράς, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και την ελαχιστοποίηση του πλεονασμού.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Risk analysis / Return of investment

Η ανάλυση κινδύνου είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος εντοπισμού και αξιολόγησης παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός έργου. Σας επιτρέπει να εξετάσετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε εσείς ή ο οργανισμός σας και σας βοηθά να αποφασίσετε εάν θα προχωρήσετε ή όχι με μια απόφαση.

Η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα και οι στόχοι του έργου ενδέχεται να αλλάξουν λόγω του αντίκτυπου του γεγονότος κινδύνου. Μόλις εντοπιστούν οι κίνδυνοι, αναλύονται για να εντοπιστούν οι ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις του κινδύνου στο έργο, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν κατάλληλα βήματα για την άμβλυνση τους.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Φορολογικός σχεδιασμός

Ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί απαραίτητο μέρος του οικονομικού σχεδιασμού. Εάν δεν σχεδιάζετε ενεργά πώς να αντιμετωπίσετε τη φορολογική σας υποχρέωση, κινδυνεύετε να χάσετε οποιαδήποτε κέρδη που έχετε κερδίσει, καθιστώντας δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να οικοδομήσετε οικονομική ευμάρεια. Ο φορολογικός σχεδιασμός αναφέρεται ειδικά στην ανάλυση και τη εφαρμογή μέτρων που μπορούν να ενεργοποιηθούν για το οικονομικό σας μέλλον υπό το πρίσμα της φορολογικής σας επιβάρυνσης. Ένα διεξοδικό φορολογικό σχέδιο μειώνει την τρέχουσα και μελλοντική φορολογική υποχρέωση, επιτρέποντάς σας να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους. Όταν έχετε μια ευρεία κατανόηση των στοιχείων του φορολογικού σχεδιασμού, όπως η φορολογική σας υποχρέωση, οι μειώσεις και οι επενδυτικές επιλογές, μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μέρος της λήψης αποφάσεων φορολογικού σχεδιασμού είναι η βελτιστοποίηση, η οποία είναι η διαδικασία μείωσης ή εξάλειψης της φορολογικής σας υποχρέωσης μέσω των αποδοτικών επιλογών.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Family office services

Με το νέο νόμο 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26/19.02.2021) θεσπίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ)

Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους επτά τοις εκατό (7%) στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). 

  • Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα (επί των οποίων υπολογίζεται το προαναφερόμενο ποσοστό κέρδους), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.
  • Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με την παραπάνω μέθοδο «κόστους πλέον περιθώριο κέρδους» λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. 
  • Ο φόρος εισοδήματος των παραπάνω εταιρειών υπολογίζεται με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (24%). 

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Ναυτιλιακές εταιρίες (ΝΕΠΑ)

Η εταιρία μας είναι εξειδικευμένη στην οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων (ΝΕΠΑ). Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της οικονομικής καρτέλας του πλοιάρχου «Masters General Account», τις μισθοδοσίες (payroll) όλων των βαθμίδων των πληρωμάτων, την κατά πλοίο παρακολούθηση των εξόδων και γενικότερα πλιοκτήτριας εταιρίας. Επιβλέπουμε και διασφαλίζουμε τις δι-εταιρικές συναλλαγές (intercomps transactions and multi report intercmps) για την από κοινού παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των πλοιοκτητριών εταιριών προς εξυπηρέτηση των μετόχων / εταίρων και τρίτων.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στις επιλογές σας, όπως αυτές σας εκφράζουν επαγγελματικά ή ιδιωτικά κάθε φορά σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλών καθώς και συναφής υποστήριξη σε φυσικά/νομικά πρόσωπα